2023 m. rugpjūčio 1d. Skelbiama direktoriaus pavaduotojo ugdymui atranka:

Atrankos nuoroda


2022 m. rugpjūčio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys

KEIČIASI Klaipėdos savivaldybės nustatytas atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams:

Savivaldybės mero sprendimas

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose

 

Klaipėdos m. savivaldybės 2022 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-110 dėl įstaigų reorganizavimo sąlygų patvirtinimo:

Tarybos sprendimas dėl reorganizacijos

Dokumento registracijos metaduomenų kortelė

Reorganizacijos dėl prijungimo prie lopšelio-darželio „Giliukas“ sąlygų aprašas

_____________________________________________________________________________________________________

SVARBI IR ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ:

Dėl atnaujinto priešmokyklinio ugdymo

___________________________________________________________________________________________

DĖL PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS:

Vaikų priėmimo į grupes tvarkos aprašas 2021 m.

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022-2023 m.m.

Dėl mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

_____________________________________________________________________________________________

Rekomendacijos, kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karinę situaciją:

UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI APIE COVID-19

Covid-19 šeimoje, izoliacija ir nedarbingumo pažymėjimas:

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19.

Kaip skaičiuojama izoliacija užsikrėtusius vaikus slaugantiems tėvams? 

Kaip skaičiuojama izoliacija, kai vaikai gyvena kartu su užsikrėtusiais tėvais? 

Kaip vertinama rizika po sąlyčio su sergančiuoju?    

 Izoliacijos išimtys paskiepytiems ir persirgusiems  

INFORMACIJA TĖVAMS:

Neįtikėtini metai nuo rugsėjo 24 d.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO
ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO
NETEKUSIU GALIOS

Įsakymas 2021-07-01 Nr. AD1-836

Įsakymas 2021 Sausio 5d. Nr. AD1-6 (2)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE:

T2-143-naujas-atlyginimas uz vaiko islaikyma darzelyje

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprasas_2021-07-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS

Istatymas_2021-07-01

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimO Nr. T2-90 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

3.0.T+sprendimas

 

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas dėl darbo 2022 m. vasarą:

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO 2022 M. VASARĄ

 

Dėl ugdymosi šeimoje tvarkos aprašas

informacija

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Priėmimo 2021-2022 m. m. vykdymo planas

Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ vaizdo stebėjimo kamerų tvarkos aprašas:

Vaizdo kamerų tvarkos aprašas

V1-50Dėl vaizdo stebėjimo kamerų

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, 2021–2025 METŲ TINKLO PERTVARKOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMAS / TINKLO PERTVARKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

tarybos sprendimas . T2-319 dėl IU įstaigu tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo

 

 


Dėl naujos formos mokinio sveikatos pažymėjimo


 


Paskatinimas mokiniams, pagalba mokytojams interaktyvūs naminių žingsnių iššūkiai_SMSM-1


Tavo saugumo instrukcija ,trumpinta

Tavo saugumo instrukcija

 

 


Dėl priėmimo į ugdymo įstaigas


Atmintinė dėl koronaviruso

Infekciniai susirgimai

 


DĖL LANKOMUMO APSKAITOS

Lankymo apskaitos tvarka